Glenn Gould Plays Bach: Goldberg Variations BWV 988 - The Historic 1955 Debut Recording; The 1981 Digital Recording

  • 流派:CLASSICAL古典
  • 语种:纯音乐
  • 发行时间:2012-08-27
  • 唱片公司:索尼音乐
  • 类型:录音室专辑
举报反馈播放器