Ring Ring

Ring Ring

简介

《Ring Ring》是创作歌手Angela Predhomme最新的一首流行单曲。跟着这快乐、朗朗上口的曲调一起歌唱、一起微笑吧!这首歌表达了在圣诞节购物的乐趣,为这个寒冷的冬天添加了一抹生动的色彩。

[更多]